پرسشنامه کارایی آموزش های ضمن خدمت فرهنگیان

هدف اصلی این ابزار بررسی کارایی آموزشی دوره های ضمن خدمت بوده است ودارای ۲۶ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.