پرسشنامه کارایی آموزش های ضمن خدمت فرهنگیان

20,000 ریال – خرید
هدف اصلی این ابزار بررسی کارایی آموزشی دوره های ضمن خدمت بوده است ودارای ۲۶ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.