پرسشنامه چگونگی گذراندن اوقات فراغت در کارکنان

این پرسشنامه دارای ۵گویه است که اعتبار و روایی ندارد ودر قالب فایل jpGاست.