پرسشنامه چگونگی محیط مدیریت کیفیت جامع

20,000 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه تعیین میزان توانایی کارکردن در محیط مدیریت کیفیت جامع است.وشامل ۱۰ عبارت است که گزینه های پاسخ به انها بله،تاحدودی،خیراست.ودارای روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.