پرسشنامه چگونگی محیط مدیریت کیفیت جامع

هدف این پرسشنامه تعیین میزان توانایی کارکردن در محیط مدیریت کیفیت جامع است.وشامل ۱۰ عبارت است که گزینه های پاسخ به انها بله،تاحدودی،خیراست.ودارای روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.