پرسشنامه چک لیست بهداشت روانی

این پرسشنامه ابزاری دستی برای تشخیص افرادی است که بهداشت روانی ضعیفی دارند ونیازمند ابزارتشخیصی روانی هستند میباشد.وشامل ۱۱ سوال است که ۶ سوال آن روانی و۵ سوال دیگر ان جسمانی میباشد.ودارای روش نمره گذاری است.