پرسشنامه مقیاس چندوجهی منبع کنترل سلامت

هدف این ابزار تعیین نحوه نگرش افراد مختلف به موضوعات خاص ومهم مرتبط با سلامت است. که شامل دو فرم الف وب میباشد که هرکدام شامل ۱۸ عبارت است واز روایی وپایایی برخوردار است ودارای شیوه نمره گذاری میباشد.