پرسشنامه چندمحوری شخصیتی مینه سوتا MMPI

این پرسشنامه دارای ۷۱ جمله و روش نمره گذاری است که متعلق به هاتاوی و مک کین لی میباشد که پایایی و روایی ندارد.