پرسشنامه چشم انداز و ارزش های سازمانی

هدف این پرسشنامه بررسی میزان توجه و آگاهی کارکنان از چشم انداز و ارزش های سازمانی است دارای ۱۲ سوال ۵ گزینه ای است که دارای شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج است .