پرسشنامه پیرو موثر آرای کلی

این پرسشنامه به ما میگوید که فرد تا چه اندازه یک پیرو موثراست.وشامل ۱۶ عبارت در ۴ گام است که پاسخ دهنده بایستی به هرعبارت با ثبت بله یا خیر پرسشنامه را تکمیل می نماید.ودارای روش امتیاز دهی وتفسیر نتایج است.