پرسشنامه پیامدهای اشتغال برای زنان شاغل وفرزندان آنها

این پرسشنامه شامل چندیت سوال و گویه میباشد و بر روی ۶۰۰نفر زنان شاغل و خانه دار شهر زنجان اجرا شده است.