پرسشنامه پویایی جلسه

این پرسشنامه دارای ۳۷سوال است که اعتبار و روایی ندارد و در قالب فایل jpGاست.