پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر شادابی دانش آموزان

این پرسشنامه شامل ۲۶ سوال بسته ۵ گزینه ای با طیف لیکرت میباشد .که دارای پایایی وروایی است.