پرسشنامه آسیب شناسی تربیت جنسی

45,000 ریال – خرید
این آزمون دارای ۴۷ سوال  که از مقیاس پنج درجه ای لیکرت استفاده گردیده است.واز اعتبار و روایی برخوردار است.