پرسشنامه پرخاشگری غیر فیزیکی

20,000.00 ریال – خرید
این پرسشنامه شامل ۱۶ عبارت است که رفتارهای پرخاشگری غیر فیزیکی را اندازه می گیرد.ودارای روش نمره دهی و تحلیل میباشد.