پرسشنامه پرخاشگری- آزمون فراوانی رفتار

30,000.00 ریال – خرید
این آزمون شامل ۱۸ سوال است که فراوانی پرخاشگری های فیزیکی ،غیر فیزیکی،وپرخاشگری ارتباطی را اندازه می گیرد و دارای تحلیل وروش نمره دهی میباشد.