پرسشنامه پاسخ های مقابله ای نوجوان و جوان

این آزمون دارای ۴۸ سوال ازنوع خودگزارش دهی است.که گزینه های پاسخ به آنها به هیچ وجه ،خیلی کم،بعضی اوقات،تقریبا همیشه میباشد.