پرسشنامه پاسخگویی محلی-جهانی

این پرسشنامه بررسی می کند که آیا سازمان در حوزه های بازایابی و فروش ،تحقیق و توسعه وعملیات یه صورت محلی عمل می کند یا جهانی.وشامل چندین عبارت است که آزمودنی با توجه به طیف پنج گزینه ای نظر خود را مشخص می کند و دارای روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.