پرسشنامه ویژگی های شخصی پلیس

20,000 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه بررسی ویژگی های شخصی پلیس است.وشامل ۱۴ عبارت و شیوه امتیازدهی و تفسیر نتایج میباشد.