پرسشنامه وفاداری مصرف کننده به برند

30,000 ریال – خرید
بررسی میزان وفاداری مصرف کننده به برند از اهداف این پرسشنامه است.وشامل ۲۵ عبارت و شیوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج است.