پرسشنامه وفاداری مشتری به خدمات سازمان

20,000.00 ریال – خرید
هدف این ابزار بررسی میزان وفاداری مشتری به خدمات سازمان است.شامل ۱۲ عبارت و شیوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج است.