پرسشنامه وظایف کتابدارها درزمینه سیستم خودکار کتابخانه

20,000.00 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه بررسی میزان انجام وظایف مربوط به سیستم خودکار کتابخانه توسط کتابدار است ودارای ۱۹ عبارت و روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.