پرسشنامه وضعیت دانشگاه علوم پزشکی

این پرسشنامه دارای ۲۵سوال است که اعتبار و روایی ندارد و در قالب فایل jpG است.