پرسشنامه وضعیت آموزشگاههای غیر انتفاعی در رابطه با تامین نظرات و خواسته ها وانتظارات فراگیران

این پرسشنامه دارای ۳۳ سوال است که گزینه های پاسخ به آنه خیلی زیاد،زیاد،متوسط،کم و خیلی کم است. ودر قالب فایل wordمیباشد.