پرسشنامه واکنش محله-تمایل به مداخله

این پرسشنامه شامل۶ سوال است که احتمال مداخله ساکنان محله درمورد مشکلات به وجود آمده درمحله را اندازه گیری میکند.ودارای تحلیل وروش نمره دهی است.