پرسشنامه وابستگی به دیگران

25,000.00 ریال – خرید
هدف این آزمون سنجش وابستگی به دیگران است.ودارای ۴۸ سوال و روش نمره گذاری میباشد.ودارای اعتبار و روایی است.