پرسشنامه هوش هیجانی شوت

این پرسشنامه دارای ۳۳ سوال است که گزینه های پاسخ به آنها کاملا نادرست،نادرست،تاحدی درست،درست،کاملا درست میباشد.