پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ با شیوه نمره گذاری

این پرسشنامه دارای ۳۳ سوال است که گزینه های پاسخ به آنها همیشه،اغلب اوقات،گاهی اوقات،به ندرت،و هیچ وقت میباشد.ودارای روش نمره گذاری است.