پرسشنامه هوش هیجانی شات

این آزمون دارای ۳۳ سوال است .سوالات این آزمون در مقیاس لیکرت ۵ نقطه ای از کاملا مخالفم تا کاملا موافقم تنظیم شده است.ودارای اعتبار وروایی وروش نمره گذاری است.