پرسشنامه هوش هیجانی برا بری-گریوز

این آزمون دارای ۲۸ ماده است.واز اعتبار و روایی برخوردار است ودارای شیوه نمره گذاری میباشد.