پرسشنامه هوش هیجانی برا بری-گریوز

35,000 ریال – خرید
این آزمون دارای ۲۸ ماده است.واز اعتبار و روایی برخوردار است ودارای شیوه نمره گذاری میباشد.