پرسشنامه هوش هیجانی بار-ان

این پرسشنامه توسط بار-ان به منظور سنجش هوش هیجانی افراد ساخته شده است.ودارای ۹۰ سوال پنج گزینه ای میباشد.این آزمون بعنوان پایان نامه کارشناسی ارشد درسال ۱۳۸۴ استفاده شده است.