پرسشنامه هوش معنوی (SISRI) کینگ ۲۴ سوالی

این مقیاس ۲۴ ماده و چهار خرده مقیاس شامل تفکر وجودی با ۷ ماده، تولید معنای شخصی با ۵ ماده، آگاهی متعالی با ۷ ماده، گسترش وضعیت هشیاری با ۵ ماده دارد. دارای ۲۴ سوال پنج  گزینه ای است