پرسشنامه هوش بهر هیجانی بار-ان

35,000.00 ریال – خرید
این پرسشنامه شامل  ۹۰ سوال و ۱۵ خرده مقیاس است و دارای روش نمره گذاری و تفسیر نمرات است و از اعتبار و پایایی برخوردار است.