پرسشنامه هوش بهر هیجانی بار-ان

این پرسشنامه شامل  ۹۰ سوال و ۱۵ خرده مقیاس است و دارای روش نمره گذاری و تفسیر نمرات است و از اعتبار و پایایی برخوردار است.