پرسشنامه هوش اجتماعی

25,000 ریال – خرید
این پرسشنامه از نوع مداد کاغذی وخود گزارش دهی مشتمل بر ۴۵ گویه دو گزینه ای است.وبر روی گروه نمونه ۵۵۷ دانشجوی کارشناسی دانشگاه شهرهای کرمانشاه،کنگاور،اسلام آباد غرب اجرا شده است.واز پایایی و روایی برخوردار است.