پرسشنامه همسر آزاری

این پرسشنامه دارای ۴۴عبارت وروش نمره گذاری است.که پایایی آن مورد تایید میباشد ودر قالب فایل jpGاست.