پرسشنامه همسر آزاری

این پرسشنامه ۴۴ سوال وبر روی طیف ۵ گزینه ای پاسخ از خیلی کم تا خیلی زیاد تنظیم شده است.که دارای روش نمره گذاری و تفسیر است که نمره بیشتر در پرسشنامه حاکی از همسر آزاری بیشتر است.