پرسشنامه همسانی انضباط

20,000.00 ریال – خرید
این پرسشنامه شامل ۱۲ سوال است که اعتماد والدین به ثبات تنبیه و انجام آنها را اندازه گیری میکند.ودارای تحلیل ونمره دهی میباشد.