پرسشنامه همسالان بزهکار

این آزمون گزارش جوانان از فراوانی فعالیتهای بزهکاری دوستانش را اندازه گیری میکندودارای ۸ سوال وتحلیل و روش نمره دهی میباشد.