پرسشنامه همرنگی اجتماعی مردان

50,000 ریال – خرید
این پرسشنامه که از نوع مداد-کاغذی وخود گزارش دهی است.مشتمل بر ۳۶ گویه است ودارای روش نمره گذاری و روایی وپایایی است.