پرسشنامه هراس اجتماعی

این پرسشنامه از نوع مداد -کاغذی خود گزارش دهی ومشتمل بر ۱۷ گویه و۳ خرده مقیاس میباشد.واز پایایی وروایی برخوردار است.