پرسشنامه هراس اجتماعی

30,000.00 ریال – خرید
این پرسشنامه از نوع مداد -کاغذی خود گزارش دهی ومشتمل بر ۱۷ گویه و۳ خرده مقیاس میباشد.واز پایایی وروایی برخوردار است.