پرسشنامه های علوم اجتماعی موجود

این پرسشنامه ها موجود می باشند در صورت نیاز فوری با شماره ۰۹۳۷۴۴۱۵۴۵۴ تماس بگیرید تا در کمتر از ۱۰ دقیقه بر روی سایت نصب شده و آماده خرید شود
بررسی عوامل موثر بر مشارکت سیاسی جوانان
بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت سیاسی جوانان
توصیف و تبیین وعوامل موثر ب مشارکت سیاسی دانشجویان
مشارکت سیاسی و عوامل موثر بر آن
بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت سیاسی دانشجویان
بررسی منشاء قدرت در مناطق روستایی وامل مؤثر در آن
بررسی برخی عوامل مرتبط با میزان آگاهی سیاسی معلمان
بررسی عوامل مؤثر بر فرهنگ سیاسی دانشجویان
بررسی فرهنگ سیاسی دانشجویان
بررسی تأثیر طبقه اجتماعی بر فرهنگ سیاسی
گونه‌شناسی و تبیین فرهنگ سیاسی دانشجویان شاغل به تحصیل در ایران
بررسی عوامل مؤثر بر میزان انفعال سیاسی جوانان
بررسی نگرش‌های دانشجویان نسبت به ضرورت تأسیس و کارکردهای احزاب سیاسی در جامعه مدنی
بررسی جامعه‌شناختی رابطه بین پایگاه اقتصادی‌ـ اجتماعی و سیاسی با پتانسیل خشونت سیاسی
بررسی عوامل سیاسی،‌ اقتصادی‌ و ‌اجتماعی مؤثر بر نگرش‌های سیاسی دانشجویان
بررسی عوامل مؤثر بر بیگانگی سیاسی دانشجویان
تحلیل اجتماعی نهادهای مدنی در ایران
انتظار دانشجویان از نقش دولت و بررسی نقش جامعه پذیری سیاسی در آن

مقایسه ساختار و عملکرد تعاونی‌های خدمات بهداشت و درمانی با درمانگاه‌های خصوصی
بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر خود اثربخشی سازمانی کارکنان
بررسی رابطه بین بوروکراسی و دموکراسی
بررسی فرهنگ سازمانی و تأثیر آن بر انگیزش کارکنان
بکارگیری نابجای نیروی انسانی متخصص و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آن
بررسی عوامل اقتصادی‌ـ اجتماعی مرتبط با آگاهی سازمانی کارکنان
بررسی جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی در ایران
بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر بهره وری کادری اداری سازمان های دولتی
مطالعه تطبیقی اثرات روابط غیر رسمی بر کارآیی
بررسی تطبیقی کارآمدی سازمانی مدارس غیر انتفاعی
میزان بهره وری نیروی کار و بررسی عوامل موثر بر آن
بررسی عقلانیت بوروکراتبک درسازمان های اداری ایران
اثر تشکل های صنفی بر شکل گیری اخلاق حرفه ای
بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر فعالیت های پژوهشی اساتید
بررسی عملکرد گروههای برنامه ساز صدا و سیما(سبک رهبری و عملکرد)
بررسی عوامل موثر بر عملکرد مدیران فرهنگی
بررسی عوامل موثر بر کارایی دبیران
کارآیی آموزش های ضمن خدمت فرهنگیان
بررسی وجدان کاری و عوامل درون سازمانی موثر بر آن
بررسی میزان وجدان کار کارکنان

اعتماد به تلویزیون و عوامل مؤثر بر آن
بررسی نگرش اقشار جامعه نسبت به تبلیغات تجارتی تلویزیون
بررسی عوامل مؤثر بر میزان بهره‌مندی فرهنگیان از وسایل ارتباط جمعی
تلویزیون ماهواره ای و اثرات آن بر فرد و جامعه
بررسی علل افت تحصیلی دانشجویان دانشگاه
بررسی وضعیت(فردی،خانوادگی و تحصیلی) دانشجویان و تاثیر آن بر انتخاب رشته تحصیلی
بررسی رابطه رشته تحصیلی فرزندان صاحبان مشاغل علمی تخصصی با رشته تحصیلی خود آنها
بررسی عوامل موثر بر خو اثر بخشی دانشگاهی دانشجویان
بررسی تاثیر قشربندی اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی در میان دانش آموزان
تاثیرات منفی فقر در وضعیت تحصیلی دانش آموزان
بررسی فقدان پدار بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان
بررسی رابطه بین پایگاه اقتصادی اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان
بررسی عمومل موثر در عملکرد تحصیلی دانش آموزان
بررسی تاثیر قشر اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی بر پایه برخی از متغیرهای اقتصادی اجتماعی و فرهنگی
بررسی عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
بررسی برخی عوامل اجتماعی و روانی موثر بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان
قشربندی اجتماعی در مدارس دولتی و غیر دولتی و رابطه آن با عملکرد تحصیلی دانش آموزان(بی جا)
بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت دانشجویان در کنکور سراسری ۱۳۷۸
بررسی عوامل مؤثر در انتخاب مدارس غیرانتفاعی توسط والدین بر اساس موقعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده‌ها
بررسی ارتباط نگرش به رشته تحصیلی با عملکرد تحصیلی و تأثیر سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی بر آنها در میان دانشجویان
سنجش کیفیت یادگیری دانشجویان و بررسی عوامل مؤثر بر آن
بررسی نقش تکنولوژی‌های ارتباطی و اطلاعاتی در محیط آموزشی
بررسی میزان کارآفرینی دانش‌آموختگان علوم انسانی در عرصه نشریات فرهنگی و اجتماعی
بررسی علل افزایش دانشجویان دختر نسبت به پسر در دانشگاه‌ها و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی آن

بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر میزان آگاهی تاریخی نوجوانان
بررسی تفاوت رفتار بیماری در کارکنان زن و مرد
سنجش پذیرش نوآوری در حوزه کار روستاییان
بررسی انگیزه های مهاجرت روستائیان

بررسی عوامل مؤثر بر دروغگویی
مقبولیت اجتماعی قانون و عوامل مؤثر بر آن
بررسی برخی موانع فرهنگی توسعه اقتصادی در روستاها
و بررسی رابطه قشربندی و پایگاه اجتماعی با سلیقه موسیقیایی
بررسی عوامل مؤثر بر استنباط‌های متفاوت از اهداف انقلاب فرهنگی (با تأکید بر حوزه علوم انسانی)
تغییرات فرهنگی در استان مازندران (بر مبنای چهارچوب نظری اینگلهارت)
نابرابری اجتماعی و سرمایه فرهنگی
پژوهشی راجع به تقدیر گرایی و عوامل تاریخی، سیاسی فرهنگی و اقتصادی موثر بر آن
بررسی جامعه شناختی تصویر زن در فرهنگ ایرانی
بررسی اثرات اجتماعی بازی های کامپیوتری بر دانش آموزان
تاثیر عوامل اجتماعی (خانواده، گروه همسالان)بر نحوه پوشش دختران
بررسی عوامل موثر بر چگونگی گذران اوقات فراغت کارمندان
شیوه گذران اوقات فراغت دانش آموزان
بررسی چگونگی گذران اوقات فراغت دانش آموزان
بررسی عوامل اقتصادی‌ـ اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر میزان گذران اوقات فراغت و میزان مصرف کالاهای فرهنگی
بررسی چگونگی گذران اوقات فراغت کارکنان
بررسی عوامل تارخی ساختی موثر بر شد واسطه گری در ایران
بررسی خرده فرهنگ دهقانی در مناطق روستایی
بررسی تأثیر قشربندی بر وفاق اجتماعی
بررسی تطبیقی شکل غالبت بر الگوی همبستگی اجتماعی در میان اقوام ایرانی و عوامل موثر بر شکل گیری این نوع همبستگی
عوامل موثر بر وفاق اجتماعی با تاکید بر جامعه پذیری و قشر اجتماعی

بررسی تأثیرات اجتماعی خانواده و مدرسه بر آگاهی مذهبی دانش‌آموزان
رابطه طبقه‌بندی اجتماعی و گرایش‌های دینی
نقش مورد انتظار روحانیت جامعه ایران
تحلیل جامعه‌شناختی تغییرات اجتماعی اقلیت‌های دینی در ایران
بررسی جامعه‌شناختی میزان تأثیر پایگاه اقتصادی‌ـ اجتماعی دانشجویان بر نگرش دینی آنها
بررسی عوامل فرهنگی‌ـ اجتماعی مؤثر بر هویت مذهبی جوانان
ارزیابی باورها و نگرش‌های دینی در ارتباط با فرآیند نوسازی در ایران
سنجش گرایش دینی دانشجویان و بررسی نقش یادگیری اجتماعی در آن
سنجش دینداری جوانان و عوامل مؤثر بر آن
رابطه قشربندی اجتماعی و گرایشات رفتارهای دینی
بررسی عوامل موثر بر حضور و مشارکت در مساجد
بررسی اثرات اجتماعی سیاسی نماز جمعه

تضاد خانوادگی زنان شاغل و عوامل مؤثر بر آن
تضاد والدین و فرزندان از نظر والدین
بررسی وضعیت و مشکلات اشتغال زنان دارای تحصیلات عالی جویای کار
بررسی عوامل اجتماعی‌– اقتصادی مؤثر بر اشتغال زنان:
بررسی پیامدهای اشتغال برای زنان شاغل و فرزندان آنها
تحلیل جامعه‌شناختی نقش زنان روستایی در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی
بررسی جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر خشونت شوهران علیه زنان در خانواده
بررسی وضعیت خشونت نسبت به زنان
تبیین نقش و جایگاه زن در خانواده در حال گذار در ایران
طبقه اجتماعی خانواده و تاثیر آن بر روابط زن و شوهر
بررسی عوامل موثر بر سازگاری زناشوئی
بررسی زمینه های اقتصادی اجتماعی موثر بر شیوه همسر گزینی
بررسی عوامل موثر بر معیارهای همسرگزینی
عوامل اجتماعی موثر بر درخواست طلاق
بررسی جامعه شناختی تغییر قدرت در خانواده
بررسی ساختار توزیع قدرت در خانواده
بررسی عوامل اقتصادی اجتماعی موثر بر ساخت قدرت خانواده
بررسی عوامل جامعه شناختی موثر در بالا رفتن سن ازدواج جوانان
بررسی پدیده های فرزند خواهی و ارزش های مثبت و منفی کودکان برای والدین
نقش خانواده در اجتماعی کردن فرزندان
تاثیر شیوه های اجتماعی کردن والدین بر نحوه اجتماعی شدن فرزندان
تاثیر اشتغال زنان بر اجتماعی شدن فرزندان:
بررسی علل و عوامل موثر در آمدن یا سپردن سالمندان به آسایشگاه

بررسی نگرش بومیان نسبت به غیربومیان و تأثیر آن بر میزان مشارکت اجتماعی
بررسی انگیزه‌های روانی، اجتماعی مشارکت دانشجویان
بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت اجتماعی زنان
بررسی پایگاه اجتماعی و عوامل آموزشی بر میزان مشارکت دانش اموزان
تبیین رابطه بین میزان تحصیلات زنان با میزان مشارکت اجتماعی آنان
بررسی عوامل موثر بر مشارکت زنان در تشکل های اقتصادی اجتماعی
مشارکت زنان در فعالیت های تولیدی و دگرگونی آن باورود تکنولوژی:
بررسی عوامل موثر بر میزان مشارکت دانش آموزان
بررسی مشارکت اجتماعی دانش آموزان در فعالیت های فوق برنامه
بررسی تاثیر انسجام اجتماعی بر میزان مشارکت روستائیان
بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت فرهنگی دانشجویان
بررسی تجربی عوامل موثر بر همکاری
بررسی و سنجش میزان انضباط اجتماعی با تاکید بر هنجارهای عام و مربوط به ترافیک
بررسی میزان خطرپذیری و عوامل موثر بر آن
بررسی تاثیر تکنولوژی صنعتی بر ذهنیت و رفتار کارگران
بررسی جامعه شناختی روابط اجتماعی خانوارهای شهری
بررسی جامعه‌شناختی روابط اجتماعی خانواده‌های شهری
بررسی تأثیر فرآیند نوسازی بر فرهنگ‌پذیری جوانان
بررسی عوامل مؤثر بر فرآیند سازگاری مهاجرین بین‌المللی
بررسی عوامل موثر در انطباق اجتماعی عشایر اسکان یافته در شهر

عوامل اجتماعی ـ اقتصادی مؤثر بر نظام ارزشی دانش‌آموزان در مقایسه با والدین آنها
بررسی و مقایسه نظام ارزش های پسران و پدران و عوامل موثر بر آن
بررسی ساختار و اولویت‌های ارزشی دانشجویان
برریس سلسله مراتب ارزشی پدران و پسران و عوامل موثر بر آن
سلسله مراتب ارزش ها در نزد جوانان
بررسی تأثیر پایگاه اقتصادی‌ـ اجتماعی دانش‌آموزان بر جهت‌گیری ارزشی آنها
تغییر ارزشی و ویدئو؛ پژوهشی مقایسه ای و محدود در دو گروه از افراد ودئو دار و فاقد ویدئو
مقایسه تحلیلی ارزش های خانواده، مدرسه و گروه همسالان از دیدگاه دانش آموزان پسر
سنجش میزان سوگیری دانشجویان به ارزش های جهانی(مادی و فرامادی) و عوامل موثر بر آن

انحرافات اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن
عوامل مؤثر بر پیشگیری از ارتکاب جرم در بین جوانان
مقایسه عوامل مؤثر بر حساسیت افکار عمومی نسبت به مسائل اجتماعی در مناطق شهری و روستایی
بررسی عوامل مؤثر بر بزهکاری در مدارس
بررسی عوامل مؤثر بر ارتکاب جرم
بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر نابسامانی فردی (آنومی)
بررسی و تبیین علل اجتماعی مؤثر بر آنومی در بین دانش‌آموزان
بررسی آنومی و عوامل موثر بر آن
بررسی عوامل اجتماعی موثر بر انحراف زنان و دختران آسیب دیده و در معرض آسیب مراکز بازپروری
بررسی عوامل اجتماعی موثر بر انحرافات زنان
بررسی چگونگی و علل انحرافات دختران و زنان جوان
بررسی عوامل اجتماعی موثر بر رزهکاری نوجوانان و جوانان
بررسی عوامل اجتماعی بزهکاری نوجوانان
بررسی عوامل موثر بر بزهکاری نوجوانان
علل بزهکاری نوجوانان و توصیف و تبیین آن
بررسی اثرات عوامل جامعه پذیری بر رفتار بزهکارانه جوانان
بررسی عومال موثر در انحرافات اجتماعی با تکیه بر عوامل خانوادگی فرهنگی و اجتماعی موثر بر بزهکاری نوجوانان
بررسی عوامل خانوادگی موثر بر بزهکاری نوجوانان
شناخت وضعیت و مشخصات مجرمین محبوس در زندان و تبیین عوامل موثر بر ارتکاب جرم آنان
بررسی عوامل اقتصادی اجتماعی موثر در شیوع جرائم در جامعه شهری
شناخت و مقایسه جرایم بومیان و مهاجران
بررسی عوامل اجتماعی موثر بر خودکشی
بررسی خودکشی و عوامل مؤثر بر آن
بررسی علل و عوامل موثر بر اقدام به خودکشی زنان
بررسی عوامل اجتماعی موثر بر هنجارشکنی
انحرافات اجتماعی: هنجار شکنی
بررسی کمی و کیفی ناسازگاری سربازان وظیفه و علل بروز جرائم آنان
بررسی مشکلات شهرکها و مجتمع های مسکونی و تاثیر آن بر گرایش به رفتار ضد اجتماعی
بررسی عوامل اجتماعی اقتصادی موثر بر خرابکاری به عنوان نوعی رفتار بزهکاری(وندالیسم)
بررسی عوامل مؤثر بر اعتیاد
بررسی تأثیر عوامل اقتصادی‌ـ اجتماعی بر اعتیاد

بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن
بررسی عوامل مؤثر بر هویت اجتماعی زنان
بررسی عوامل مؤثر بر نگرش دانشجویان بلوچ نسبت به هویت ملی
بررسی عوامل مؤثر بر شکل‌گیری هویت اجتماعی، فرهنگی نوجوانان
عوامل اجتماعی مؤثر بر بحران هویت در بین دانشجویان
بررسی عوامل اجتماعی‌ـ اقتصادی و سیاسی مؤثر به طرز نگرش مردم نسبت به هویت زبان محلی گیلکی
بررسی نگرش عقلانی دانش‌آموزان پسر و عوامل مؤثر بر آن
بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر نگرش‌های جوانان نسبت‌ به تحصیلات دانشگاهی
بررسی نگرش اعضای هیأت علمی نسبت به مهاجرت مغزها
بررسی میزان و عوامل گرایش به مهاجرت از کشور
بررسی گرایش دانشجویان به مهاجرت از کشور
بررسی گرایش اعضای هیات علمی به مهاجرت از کشور
بررسی عوامل موثر بر باورهای فرهنگی در بازارهای سنتی و مدرن
بررسی نگرش فرهنگی دانشجویان و برخی عوامل مرتبط با آن
بررسی جامعه شناختی پارامترهای ذهنی فرهنگی زمینه ساز توسعه
بررسی تاثیر زمینه های اقتصادی اجتماعی و موفقیت تحصیلی بر گرایشات شغلی
بررسی رابطه پایگاه اقتصادی اجتماعی خانواده با گرایش های ارزشی نوجوانان
بررسی نگرش مردان به اشتغال زنان
بررسی نگرش های سیاسی مذهبی جوانان و عوامل موثر بر شکل گیری آن
بررسی رابطه پایگاه اقتصادی اجتماعی دختران تحصیل کرده شاغل درسن تاخیری ازداج بر نگرش آنها در مورد همسان همسری
بررسی عوامل خانوادگی موثر بر نگرش دختران نسبت به نقش اجتماعی خود
بررسی میران نوگرایی(مدرنیته) در بین مدیران گارگاههای کوچک تولیدی و عوامل موثر بر آن
بررسی عوامل موثر بر گرایش جوانان به خرده فرهنگ مذهبی و ضد فرهنگ ها
بررسی تأثیر تحصیلات دانشگاهی بر توسعه شناخت دانشجویان تبریز
بررسی نگرش کشاورزان به یکپارچه‌سازی اراضی
عوامل موثر بر عام گرایی
عوامل مؤثر بر نگرش دانشجویان به عدالت و آزادی
عوامل اجتماعی موثر بر نیازهای جوانان
سنجش نگرش پسران مجرد به ازدواج و عوامل موثر بر آن
سنجش گرایش روستاییان نسبت به جهاد سازندگی
سنجش نگرش خانواده های بخش رشتخوار نسبت به باروری و بررسی عوامل موثر بر آن
گرایش به حجاب و برداشت از آن دربین دانشجویان
تاثیر خصوصیات اقتصادی اجتماعی دانشجویان بر نگرش آنها در باب نقش اجتماعی زن
قشر اجتماعی و گرایش به عدالت و آزادی
رابطه میان رشد اخلاقی و نافرمانی مدنی و نگرش‌های اجتماعی و پایبندی نسبت به قانون در کارگران
بررسی عوامل اجتماعی اقتصادی موثر بر بیگانگی زنان

بررسی میزان از خود بیگانگی دانش آموزان و عوامل موثر بر آن
بررسی عوامل اجتماعی‌ـ فرهنگی مؤثر بر انزوای اجتماعی جوانان
بررسی عوامل اقتصادی‌ـ اجتماعی مؤثر بر پرخاشگری نوجوانان پسر دبیرستانی
عوامل اجتماعی موثر بر افسردگی دانشجویان
بررسی عوامل اجتماعی بیماری‌های روانی (افسردگی)
ارتباط بین پیشینه اجتماعی اقتصادی حمایت اجتماعی عزت نفس با میزان افسردگی در میان دانشجویان

طراحی و فروش پرسشنامه ها ،ابزارهاو آزمون های روان شناسی و رشته های وابسته