پرسشنامه نیازهای کارکنان

این پرسشنامه برای سنجش و شناخت نیازهای گوناگون افراد در محیط کار تنظیم شده است ودارای ۶۰ سوال است که برای هر سوال دو پاسخ در نظر گرفته شده است.واز آزمودنی خواسته می شود که نظر خود را نسبت به دو پاسخ با تخصیص امتیازهایی از صفر تا ۵ نشان دهد.