پرسشنامه نیازهای مشتریان

هدف این پرسشنامه بررسی نیازهای مشتریان منحصر به فرد بودن است.وشامل ۱۶ عبارت میباشد که آزمودنی میزان موفقیت خود را با انتخاب گزینه مشخص می کند ودارای روش نمره گذاری و تفسیرنتایج است.