پرسشنامه نیازهای ای ار جی

بررسی اینکه کدامیک از نیازهای افراد برای آنها دارای اهمیت بیشتر است از اهداف این پرسشنامه است.ودارای ۱۲ عبارت است که هر عبارت شامل ۵ طیف است که آزمودنی یکی از آنها را انتخاب می کند.همراه با نحوه امتیاز بندی وتفسیر نتایج.