پرسشنامه نیازهای آموزشی ارائه دهندگان خدمات درهتل

هدف این پرسشنامه تعیین میزان نیاز کارکنان هتل به آموزش از دیدگاه مشتریان است.وشامل ۱۶ عبارت وروش نمره گذاری وتفسیرنتایج میباشد.