پرسشنامه نیازهای آموزشی ارائه دهندگان خدمات درهتل

20,000.00 ریال – خرید

هدف این پرسشنامه تعیین میزان نیاز کارکنان هتل به آموزش از دیدگاه مشتریان است.وشامل ۱۶ عبارت وروش نمره گذاری وتفسیرنتایج میباشد.