پرسشنامه نگرش والدین نسبت به استفاده از پرخاشگری

20,000.00 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۱۰ سوال است که ارز ش های یک مادر در مورد استفاده از پرخاشگری را اندازه گیری می کند.ودارای روش نمره گذاری است.