پرسشنامه نگرش ها نسبت به خرید

20,000 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی نگرش افراد نسبت به خرید است.وشامل ۲۲ عبارت وشیوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد.