پرسشنامه نگرش ها در زمینه تبلیغات

10,000.00 ریال – خرید
هدف این ابزار بررسی نگرشها در زمینه تبلیغات است.وشامل ۱۰ عبارت و شیوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد.