پرسشنامه نگرش ها درزمینه تصویر دانشگاه

20,000.00 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی نگرشها درباره تصویر دانشگاه است.وشامل ۱۵ عبارت و روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.