پرسشنامه نگرش ها درباره مدیریت مدرسه

بررسی نگرش ها درباره مدیریت مدرسه هدف این آزمون است.وشامل ۲۰ عبارت و نحوه امتیازدهی و تفسیر نتایج میباشد.