پرسشنامه نگرش ها درباره مدیریت مدرسه

20,000.00 ریال – خرید
بررسی نگرش ها درباره مدیریت مدرسه هدف این آزمون است.وشامل ۲۰ عبارت و نحوه امتیازدهی و تفسیر نتایج میباشد.