پرسشنامه نگرش های کاربران درباره جریمه ها در کتابخانه

20,000.00 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه بررسی نگرش های کاربران درباره جریمه ها درکتابخانه است.وشامل ۱۲ عبارت وروش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.