پرسشنامه نگرش های کاربران درباره جریمه ها در کتابخانه

هدف این پرسشنامه بررسی نگرش های کاربران درباره جریمه ها درکتابخانه است.وشامل ۱۲ عبارت وروش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.