پرسشنامه نگرش های فرهنگی هافستد

این پرسشنامه دارای ۲۵ سوال است و گزینه های پاسخ به سوالات بصورت کاملا مخالفم ،مخالفم،بی نظرم،موافقم،کاملا موافقم است.